top of page

Trajnimet

Zhvillimi i karrierës për gratë - Gratë në Pozita Udhëheqëse (ose që aspirojnë të jenë udhëheqëse)

Date

Java më 14/11/2022

Java më 21/11/2022

Vendi: 

Pristina

Pjesëmarrës:

70+ Menaxhere nga institucione të ndryshme publike qendrore dhe komunale të interesuara për të aplikuar për pozitë më të lartë udhëheqëse në sektorin publik

Përmbledhje:

 • Pjesëmarrësit janë inkurajuar të zhvillojnë:

 • Një plan personal zhvillimi/karriere

 • Besim në stilin e tyre të lidershipit (udhëheqjes)  dhe komunikimit

 • Një rrjet kolegësh, udhëheqësish të lartë dhe ekspertësh të fushës

 • Qasje në një rrjet kolegësh, udhëheqësish të lartë dhe ekspertësh të fushës

 • Kliko te Udhëzues & Artikuj për ta gjetur linkun e Pakos së Kandidatit (2022) të pjesa Udhëzues për Kandidatët

Përgatitja për Aplikim dhe Intervistë sipas Rekrutimeve të Bazuara në Meritë

Data

Java më 14/11/2022

Java më 21/11/2022

Vendi 

Pristina

Pjesëmarrës:

70+ Menaxhere nga institucione të ndryshme publike qendrore dhe komunale të interesuara për të aplikuar për pozitë më të lartë udhëheqëse në sektorin publik

Përmbledhje

 • Pjesëmarrësit janë inkurajuar të zhvillojnë:

 • Njohuri më të thellë për parimet qasjet për intervistat RBM

 • Aftësi për të dorëzuar një aplikacion për një pozitë si dhe letër shoqëruese

 • Të kuptuarit e tyre të gamës së kompetencave që vlerësohen

 • Njohurinë e tyre për hapat e intervistave RBM

 • Teknika për të promovuar, me besim, përvojat dhe arritjet

 • Kliko te Udhëzues & Artikuj për ta gjetur linkun e Pakos së Kandidatit (2022) të pjesa Udhëzues për Kandidatët.

Përgatitja e Grave për Pozita Udhëheqëse – Gratë në Pozita Udhëheqëse  (Lidershipi)

Data

Maj 2022

Vendi 

Pristina

Pjesëmarrës

30+ Menaxhere nga institucione të ndryshme publike qendrore dhe komunale të interesuara për të aplikuar për pozitë më të lartë udhëheqëse në sektorin publik

Përmbledhje

 • Pjesëmarrësit janë inkurajuar të zhvillojnë:

 • Një plan personal zhvillimi/karriere

 • Besim në stilin e tyre të lidershipit (udhëheqjes)  dhe komunikimit

 • Njohuri për parimet dhe qasjet për intervistat RBM

 • Një rrjet kolegësh, udhëheqësish të lartë dhe ekspertësh të fushës

 • Kliko te Udhëzues & Artikuj për ta gjetur linkun e Pakos së Kandidatit (2022) të pjesa Udhëzues për Kandidatët.

Assessing Skills Workshop 1 - Secretaries General

Date

w/c 15/10/2018

Location: 

Pristina

Attendees:

Secretary Generals who will be Commission members for future Senior Civil Service selection processes.

Overview of Content:

 • Competency-based assessment 

 • Effective Questioning

 • Scoring Principles

 • Evaluating evidence

 • Avoiding bias in assessment

Punëtori për shkathtësitë e avancuara (Sekretarët e Përgjithshëm)

Data

java që fillon më  

15/10/2018

Vendi: 

Prishtinë

Pjesëmarrësit:

Sekretarët e Përgjithshëm me përvojë në këtë metodologji që do të vazhdojnë të jenë anëtarë të Komisioneve në proceset e përzgjedhjes në Shërbimin e Lartë Civil.

Pasqyra e përmbajtjes:

 • Mësimet e nxjerra deri më tani

 • Pëmirësimet e mundshme 

 • Teknikat e avancuara të parashtrimit të pyetjeve

 • Qëndrueshmëria e procesit

 • Shmangia e paragjykimeve gjatë vlerësimit

Hyrje në rekrutimet e bazuara në meritë

(Menaxherët e RNJ)

Data

Shkurt 2020

Vendi: 

Pristinë

Pjesëmarrësit:

100+ Menaxherë për RNJ nga institucionet publike qendrore dhe komunale

Përmbajtja:

 • Shih faqen Resurset për Slajde dhe Pakon e Mjeteve

Hyrje në inervistat e bazuara në meritë

(Menaxherët e RNJ)

Data

Shkurt 2020

Vendi: 

Prishtinë

Pjesëmarrësit:

100+ Menaxherë për RNJ nga institucionet publike qendrore dhe komunale

Përmbajtja:

 • Shih faqen Resurset për Slajde dhe Pakon e Mjeteve

Një gamë e aktiviteteve të trajnimit dhe zhvillimit janë kryer në tri fazat e projektit në Kosovë, për të mbështetur praktikat e rekrutimit të bazuara në meritë.  Pjesëmarrësit kanë qenë sekretarë të përgjithshëm, akademikë, përfaqësues të shoqërisë civile dhe përfaqësues të departamenteve të resurseve njerëzore. Ky trajnim synon të përhapë përdorimin e rishikuar të praktikave të përzgjedhjes, për të siguruar që një gamë më e gjerë e proceseve (jashtë këtij projekti të tanishëm) të jetë në përputhje me parimet e praktikave objektive, të bazuara në të dhëna, të drejta dhe transparente të përzgjedhjes.

Brenda Fazës 3 të projektit (qershor 2021 deri në mars 2024) është përfunduar një gamë e gjerë aktiviteteve të trajnimit dhe zhvillimit. Kjo kishte të përfshirë:

 • Forumi i zhvillimit ‘Rrethi i Menaxhimit’ për drejtuesit e lartë të sektorit publik.

 • Punëtoritë për zhvillimin e karrierës për gratë

 • Punëtoritë për përgatitjen e grave për role drejtuese.

 • Programi ‘Burimet Njerëzore të Gjeneratës së Ardhshme/Next Generation Human Resources’, i mbajtur me studentë nga Universiteti i Prishtinës.

 • Një sërë iniciativash të trajnimit dhe zhvillimit të adaptuara (modifikuara) me organizata dhe agjenci individuale për të mbështetur praktikat e tyre të vlerësimit të bazuara në meritë.

bottom of page