Rezultatet e proceseve të përfunduara - 2022

Kjo faqe paraqet rezultatet e proceseve të përfunduara në vitin 2022. Rezultatet publikohen me kërkesë të Ambasadës Britanike sipas Memorandumit të Mirëkuptimit. Qëllimi i publikimit është që të përmirësohet transparenca e përzgjedhjes për proceset e zyrtarëve të lartë publik, dhe kjo po bëhet pas konsultimit me Agjencinë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.


Për çdo proces, datat e intervistave janë paraqitur së bashku me emrat dhe rezultatet e Partnerit Zbatues për kandidatët që konsiderohet se mund të emërohen.  (ose që arrijnë mbi 70% të pikëve në proceset që zhvillohen në kuadër të Ligjit për Zyrtarët Publik – që tani e tutje do t’i referohemi proceset LPZ).

Në fazën përfundimtare të intervistës në çdo proces, të gjithë kandidatët i nënshtrohen një interviste të strukturuar të bazuar në kompetenca, bëjnë një prezentim.  Për proceset LPZ, kjo plotësohet me një test me shkrim. 

Numri maksimal i pikëve në dispozicion ndryshon varësisht nga formati i vlerësimit specifik në projekt. Pikët maksimale në dispozicion për çdo proces janë paraqitur më poshtë.

Anëtarët e Komisionit dhe Partnerët Zbatues poentojnë kandidatët në mënyrë të pavarur prej njëri tjetrit. Nga poentimet e secilit vlerësues nxjerret mesatarja (veç për Komisionin dhe veç për Partnerët Zbatues) për të prodhuar dy rezultate përfundimtare për kandidatët (një për Komisionin dhe një për Partnerët Zbatues).

Për çdo proces, Komisioni do të ja paraqesë organeve përkatëse një listë të të kandidatëve që rekomandohen, së bashku me rezultatet, siç ceket në rregulloret përkatëse.  

Për çdo proces, Partnerët Zbatues do të paraqesin një raport konfidencial në Ambasadën Britanike. Ky raport përfshin rezultatet e tyre dhe ato të Komisionit, bashkë me vërejtjet eventuale rreth performancës së kandidatëve në procesin e përzgjedhjes. Këto raporte pastaj i paraqiten Kryeministrit dhe Kryetarit të Kuvendit sipas Memorandumit të Mirëkuptimit. Për ndërmarrjet publike komunale, raportet konfidenciale i paraqiten kryetarit të komunës përkatëse.

Rezultatet e paraqitura më poshtë janë nga vetëm nga Partnerët Zbatues.

Identiteti kandidatit është anonimizuar (p.sh. Kandidati 1) kur kjo në mënyrë eksplicite është kërkuar nga kandidati.

Vetëm kandidatët me rezultatin më të lartë janë paraqitur këtu. Kandidatë të tjerë mund të jenë vlerësuar në kuadër të procesit, por nga Partnerët Zbatues janë vlerësuar më ulët sesa kandidatët tjerë.

Rezultatet dhe përfundimet e theksuara këtu zbatohen vetëm për procesin specifik të përzgjedhjes që përshkruhet. Nuk duhet nxjerrë përfundime në lidhje me përshtatshmërinë ose kompetencën e individëve për të performuar në një tjetër pozitë (rol).

Rezultatet dhe përfundimet janë të bazuara në performancën e kandidatit brenda këtij procesi specifik të përzgjedhjes.

Sekretar i Përgjithshëm - Ministria e Mbrojtjes (LZP)

Intervistat

22/06/2022

Kandidatët që kanë arritur 70% ose më shumë konsiderohet që mund të emërohen (sipas poentimit të Partnerit Zbatues)

(Pikët maksimale 100%)

 

Asnjë kandidat nuk është poentuar me 70% ose më tepër.

Anëtarët e Komisionit:

Naim Gashi (Kryesues)

Edi Gusia

Bedri Xhafa

Safet Fazliu

Anita Kalanderi

Drejtor i Njësisë për Inteligjencë Financiare 

Intervistat

9, 10, 21 Maj 2022

Kandidatët që mund të emërohen:

Fetah ZEJNULLAHU       28.0

Behar Xhema                  25.0

Pikët maksimale:            40

Emrat e kandidatëve që mund të emërohen publikohen me kusht që të bëhen kontrollet përkatëse nga Agjencia Kundër Korrupsionit.

Anëtarët e Komisionit:

Klit Shala (Kryesues)

Enis Spahiu

Ahmet Ismaili

Ndërmarrja Hidro Ekonomike "Ibër - Lepenc"            Anëtarë të Bordit

Intervistat

4-8, 20-22, 26 Prill 2022

Kandidatët që mund të emërohen:

Denis DAUTAJ                23.0

Shaqir REXHEPI             21.5

Remzi SELIMI                 21.0

Fidaim JASHARI             19.5

Violeta HOXHA               19.5

Valon JAHAJ                   19.5

Saxhide MUSTAFA          19.5

Mumin MORINA              19.5

Arbresha DINA                19.0

Bajram MUSTAFA            18.5

Avdullah NISHORI           18.5

Zijadin LUTOLLI              17.5

Muzafer LUMA                17.5

 

Pikët maksimale:            30

Emrat e kandidatëve që mund të emërohen publikohen me kusht që të bëhen kontrollet përkatëse nga Agjencia Kundër Korrupsionit.

Anëtarët e Komisionit:

Leonita Shabani-Mullarama (Kryesuese)

Blerim Camaj

Fadil Berisha

Naim Gashi

Kompania Rajonale e Ujësjellësit Prishtina    Anëtarë të Bordit

Intervistat

14-25 mars 2022

Kandidatët që mund të emërohen:

Teuta Ukshini                   27.0

Albana Berisha-Qehaja   25.5

Riza Dembogaj                25.5

Vildane Maloku                25.0

Shaqir Rexhepi                22.5

Evetar Zeqiri                    20.5

Fadil Berisha                   20.5

Erdon Arifaj                     20.0

Arbresha Dinaj                20.0

Idriz Maliqi                       19.5

Bashkim Halabaku          19.5

Saxhide Mustafa             19.0

Milaim Qeriqi                   18.5

Blerim Bala                      18.0

Shuajb Mehmeti              18.0

Mumin Morina                 18.0

Edi Daci-Prapashtica      17.0

Burim Hajdini                  16.5

Pikët maksimale:            30

Emrat e kandidatëve që mund të emërohen publikohen me kusht që të bëhen kontrollet përkatëse nga Agjencia Kundër Korrupsionit.

Anëtarët e Komisionit:

Irfan Lipovica (Kryesues)

Bajram Mustafa

Blerim Camaj

Hyrmet Mydyti

Merita Kasapolli

Merita Uruçi

Anëtarë të Komisionit për Ndihmë Shtetërore

Intervistat

14-17 Mars 2022

Kandidatët që mund të emërohen:

 

Ardian HOTI                 27.0

Shkodran MANAJ        25.0

Pikët maksimale:         30

Anëtarët e Komisionit:

Hykmete Bajrami (Kryesuese)

Ferat Shala

Armend Muja

Bordi i KEK-ut

Intervistat

6-9, 13-14 Dhjetor 2021 -

21 Janar 2022

Kandidatët që mund të emërohen

 

Bezad HALILAJ           23.0

Merita KASAPOLLI      21.0

Ramadan GASHI         21.0

Skender HAZIRI          19.5

Lumnije AJDINI           19.5

Ibrahim KRASNIQI      19.0

Valdrin KRASNIQI       19.0

Valbona RAIFI             18.5

Mustafë PLLANA         18.5

Lulzim BEQIRI             16.5

Lulzim PIRRAKU         16.5

Pikët maksimale:         30

Anëtarëe Komisionit:

Naim Bardiqi (Kryesues)

Fikrije Zymberi

Filloreta Gashi

Rifat Blakaj

Jeta Zagragja

Albana Berisha-Qehaja