top of page

Rezultatet e proceseve të përfunduara - 2021

Kjo faqe paraqet rezultatet e proceseve të përfunduara në vitin 2021. Rezultatet publikohen me kërkesë të Ambasadës Britanike sipas Memorandumit të Mirëkuptimit. Qëllimi i publikimit është që të përmirësohet transparenca e përzgjedhjes për proceset e zyrtarëve të lartë publik, dhe kjo po bëhet pas konsultimit me Agjencinë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.


Për çdo proces, datat e intervistave janë paraqitur së bashku me emrat dhe rezultatet e Partnerit Zbatues për kandidatët që konsiderohet se mund të emërohen.  (ose që arrijnë mbi 70% të pikëve në proceset që zhvillohen në kuadër të Ligjit për Zyrtarët Publik – që tani e tutje do t’i referohemi proceset LPZ).

Në fazën përfundimtare të intervistës në çdo proces, të gjithë kandidatët i nënshtrohen një interviste të strukturuar të bazuar në kompetenca, bëjnë një prezentim.  Për proceset LPZ, kjo plotësohet me një test me shkrim, vlerësim të CV-ve dhe përfshirje të vlerësimeve të performancave paraprake. 

Numri maksimal i pikëve në dispozicion ndryshon varësisht nga formati i vlerësimit specifik në projekt. Pikët maksimale në dispozicion për çdo proces janë paraqitur më poshtë.

Anëtarët e Komisionit dhe Partnerët Zbatues poentojnë kandidatët në mënyrë të pavarur prej njëri tjetrit. Nga poentimet e secilit vlerësues nxjerret mesatarja (veç për Komisionin dhe veç për Partnerët Zbatues) për të prodhuar dy rezultate përfundimtare për kandidatët (një për Komisionin dhe një për Partnerët Zbatues).

Për çdo proces, Komisioni do të ja paraqesë organeve përkatëse një listë të të kandidatëve që rekomandohen, së bashku me rezultatet, siç ceket në rregulloret përkatëse.  

Për çdo proces, Partnerët Zbatues do të paraqesin një raport konfidencial në Ambasadën Britanike. Ky raport përfshin rezultatet e tyre dhe ato të Komisionit, bashkë me vërejtjet eventuale rreth performancës së kandidatëve në procesin e përzgjedhjes. Këto raporte pastaj i paraqiten Kryeministrit dhe Kryetarit të Kuvendit sipas Memorandumit të Mirëkuptimit. Për ndërmarrjet publike komunale, raportet konfidenciale i paraqiten kryetarit të komunës përkatëse.

Rezultatet e paraqitura më poshtë janë nga vetëm nga Partnerët Zbatues.

Identiteti kandidatit është anonimizuar (p.sh. Kandidati 1) kur kjo në mënyrë eksplicite është kërkuar nga kandidati.

Vetëm kandidatët me rezultatin më të lartë janë paraqitur këtu. Kandidatë të tjerë mund të jenë vlerësuar në kuadër të procesit, por nga Partnerët Zbatues janë vlerësuar më ulët sesa kandidatët tjerë.

Rezultatet dhe përfundimet e theksuara këtu zbatohen vetëm për procesin specifik të përzgjedhjes që përshkruhet. Nuk duhet nxjerrë përfundime në lidhje me përshtatshmërinë ose kompetencën e individëve për të performuar në një tjetër pozitë (rol).

Rezultatet dhe përfundimet janë të bazuara në performancën e kandidatit brenda këtij procesi specifik të përzgjedhjes.

Drejtor i Agjencisë Kundër Korrupsionit

Intervistat

30/11/2021 & 1-2- 6-7-8/12/ 2021

Kandidatët që mund të emërohen:

Yll Buleshkaj  31.5

Lulzim Ismajli  29.5

Visar Krasniqi  29.0

Afrim Atashi  27.5

Shaip Havolli   26.0

Basri Kastrati  22.5 

Pikët maksimale: 40

Anëtarët e Komisionit:

Adnan Rrustemi (Kryesues)

Artan Abrashi

Dimal Basha

Driton Selmanaj

Hajdar Beqa

Hydajet Hyseni


 

Sekretar i Përgjithshëm - Zyra e Kryeministrit (LZP)

Intervistat

08-09-10

/11/2021

Kandidatët që kanë arritur 70% ose më shumë konsiderohet që mund të emërohen (sipas poentimit të Partnerit Zbatues)

(Pikët maksimale 100%)

 

Arben Krasniqi                 76.2%

Florim Canolli                   73.9%

Lulzim Beqiri                    71.1%

Anëtarët e Komisionit:

Edi Gusia (Kryesuese)

Ramiz Krasniqi

Arton Berisha

Bedri Xhafa

Safet Fazliu

Kryetar i Organit Shqyrtues të Prokurimit

Intervistat

11-15 & 18-19 /10/ 2021

Kandidatët që mund të emërohen (Poentimi nga PZ):

Ardian Behra – 26.5

Ruzhdi Morina – 25.0

Pikët maksimale: 40

Anëtarët e Komisionit:

Gjyqtare Mejreme Mema (Kryesuese)

Gjyqtar Nenad Lazić

Gjyqtar Hajriz Hoti

Anëtarë të Organit Shqyrtues të Prokurimit

Intervistat

11-15 & 18-19 /10/ 2021

Kandidatët që mund të emërohen (Poentimi nga PZ):

Vjosa Gradinaj-Mexhuani - 27.0

Ruzhdi Morina –  25.0

Boban Petković –  24.0

Faruk Rexhaj –  24.0

Shqipe Hoti – 22.5

Gazmend Gashi – 22.0

Pikët maksimale: 40

Anëtarët e Komisionit:

Gjyqtare Mejreme Mema (Kryesuese)

Gjyqtar Nenad Lazić

Gjyqtar Hajriz Hoti

Agjencia e Regjistimit Civil - Drejtor Ekzekutiv (LPZ)

Intervistat

13/10/2021 to 15/10/2021

Kandidatët që kanë arritur 70% ose më shumë konsiderohet që mund të emërohen (sipas poentimit të Partnerit Zbatues)

(Pikët maksimale 100%)

 

Artan Dreshaj              73.7%

Blerim Camaj              73.7%

Anëtarët e Komisionit:

Edi Gusia (Kryesuese)

Ramiz Krasniqi

Arton Berisha

Bedri Xhafa

Safet Fazliu

Kryeshef Ekzekutiv në KEK

Intervistat

28/09/2021 to 01/10/21

Kandidatët që mund të emërohen:

Nagip Krasniqi – IP Score = 26.5

Pikët maksimale: 40

Anëtarët e Komisionit:

Rrezarta Pllana (Chair)

Merita Kasapolli

Arbnor Pula

Bezad Halilaj

Sekretar i Përgjithshëm - Ministria e Drejtësisë (LZP)

Intervistat

29/09/2021

Kandidatët që kanë arritur 70% ose më shumë konsiderohet që mund të emërohen (sipas poentimit të Partnerit Zbatues)

(Pikët maksimale 100%)

 

Lulzim Beqiri                 73.2%

Anëtarët e Komisionit:

Edi Gusia (Kryesuese)

Ramiz Krasniqi

Arton Berisha

Bedri Xhafa

Safet Fazliu

Sekretar i Përgjithshëm – MASHT (LZP)

Intervistat

28/09/2021

Kandidatët që kanë arritur 70% ose më shumë konsiderohet që mund të emërohen (sipas poentimit të Partnerit Zbatues)

(Pikët maksimale 100%)

 

Asnjë kandidat nuk është poentuar me 70% ose më tepër.

Anëtarët e Komisionit:

Edi Gusia (Kryesues)

Ramiz Krasniqi

Arton Berisha

Bedri Xhafa

Safet Fazliu

Sekretar i Përgjithshëm – Ministria e Punëve të Brendshme (LZP)

Intervistat

27/09/2021

Kandidatët që kanë arritur 70% ose më shumë konsiderohet që mund të emërohen (sipas poentimit të Partnerit Zbatues)

(Pikët maksimale 100%)

 

Asnjë kandidat nuk është poentuar me 70% ose më tepër.

Anëtarët e Komisionit:

Edi Gusia (Kryesues)

Ramiz Krasniqi

Arton Berisha

Bedri Xhafa

Safet Fazliu

Auditor i Përgjithshëm

Intervistat

15-16 & 22-23

/07/ 2021

Kandidatët që konsiderohet se mund të emërohen (vetëm nga Partnerët Zbatues)

Rezultati maksimal: 40

Vlora Spanca        33.0

Bezad Halilaj       24.5

Skender Haziri      24.0

Ujkan Bajra           23.5

Bedri Peci             23.0

Anëtarët e Komisionit:

Fehmi Mehmeti (Kryesues)

Ismet Krasniqi

Mjellma Carrabregu

Sokol Havolli

Arton Demhasaj

Anëtarë të Bordit të ZRRE-së

Intervistat

28-29/01/2021

Kandidatët që konsiderohet se mund të emërohen (vetëm nga Partnerët Zbatues)

Rezultati maksimal: 40

Naim Sahiti          24.0

Skender Xani       24.0

Anëtarët e Komisionit:

Fatos Qerimi (Kryesues)

Izedin Bytyqi

Drin Haraçia

Arsim Kuliqi

Sylejman Daka

Drejtor i Përgjithshëm i Doganës së Kosovës

Intervistat

19-21/01/2021

Kandidatët që konsiderohet se mund të emërohen (vetëm nga Partnerët Zbatues)

Rezultati maksimal: 80

Agron Llugaliu       64.5

Bahri Berisha         62.5

Ekrem Hajdari        56.5

Bashkim Arifi         56.0

Anëtarët e Komisionit:

Enis Spahiu (Kryesues)

Izedin Bytyqi

Rozafa Ukimeraj

Luljeta Elezaj

Albert Krasniqi

Anëtarë të Bordit të Telekomit

Intervistat

12-14/01/2021

Kandidatët që konsiderohet se mund të emërohen (vetëm nga Partnerët Zbatues)

Rezultati maksimal: 30

Teki Shala                26

Mimoza Vila          23.5

Bujar Hasimi            21

Shpetim Dobra        20

Mehmet Berisha   16.5

Sajmie Thaçi         16.5

Anëtarët e Komisionit:

Izedin Bytyqi, Kryesues

Rozafa Ukimeraj

Ahmet Zejnullahu

Refike Sülҫevsi

Shahe Tahiraj Kukaj

Drejtor i Përgjithshëm i Policisë

Intervistat

10-11/01/2021

Kandidatët që konsiderohet se mund të emërohen (vetëm nga Partnerët Zbatues)

Rezultati maksimal: 40

Samedin Mehmeti 29.5

Fahredin Verbovci 26.0

Rexhep Sijarina 24.0

Anëtarët e Komisionit:

Izedin Bytyqi, Kryesues

Rozafa Ukimeraj

Lulzim Ejupi

Refike Sülҫevsi

Florent Tahiraj

bottom of page