top of page

Rezultatet e proceseve të përfunduara - 2019

Kjo faqe paraqet rezultatet e proceseve të përfunduara në vitin 2019. Rezultatet publikohen me kërkesë të Ambasadës Britanike sipas Memorandumit të Mirëkuptimit. Qëllimi i publikimit është që të përmirësohet transparenca e përzgjedhjes për proceset e zyrtarëve të lartë publik, dhe kjo po bëhet pas konsultimit me Agjencinë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.


Për çdo proces, datat e intervistave janë paraqitur së bashku me emrat dhe rezultatet e Partnerit Zbatues për kandidatët që konsiderohet se mund të emërohen.

Në fazën përfundimtare të intervistës në çdo proces, të gjithë kandidatët i nënshtrohen një interviste të strukturuar të bazuar në kompetenca, bëjnë një prezentim dhe plotësojnë një test psikometrik. 

Numri maksimal i pikëve në dispozicion ndryshon varësisht nga formati i vlerësimit specifik në projekt. Pikët maksimale në dispozicion për çdo proces janë paraqitur më poshtë.

Anëtarët e Komisionit dhe Partnerët Zbatues poentojnë kandidatët në mënyrë të pavarur prej njëri tjetrit. Nga poentimet e secilit vlerësues nxjerret mesatarja (veç për Komisionin dhe veç për Partnerët Zbatues) për të prodhuar dy rezultate përfundimtare për kandidatët (një për Komisionin dhe një për Partnerët Zbatues).

Për çdo proces, Komisioni do të ja paraqesë organeve përkatëse një listë të të kandidatëve që rekomandohen, së bashku me rezultatet, siç ceket në rregulloret përkatëse.  

Për çdo proces, Partnerët Zbatues do të paraqesin një raport konfidencial në Ambasadën Britanike. Ky raport përfshin rezultatet e tyre dhe ato të Komisionit, bashkë me vërejtjet eventuale rreth performancës së kandidatëve në procesin e përzgjedhjes. Këto raporte pastaj i paraqiten Kryeministrit dhe Kryetarit të Kuvendit sipas Memorandumit të Mirëkuptimit. Për ndërmarrjet publike komunale, raportet konfidenciale i paraqiten kryetarit të komunës përkatëse.

Rezultatet e paraqitura më poshtë janë nga vetëm nga Partnerët Zbatues.

Identiteti kandidatit është anonimizuar (p.sh. Kandidati 1) kur kjo në mënyrë eksplicite është kërkuar nga kandidati.

Vetëm kandidatët me rezultatin më të lartë janë paraqitur këtu. Kandidatë të tjerë mund të jenë vlerësuar në kuadër të procesit, por nga Partnerët Zbatues janë vlerësuar më ulët sesa kandidatët tjerë.

Rezultatet dhe përfundimet e theksuara këtu zbatohen vetëm për procesin specifik të përzgjedhjes që përshkruhet. Nuk duhet nxjerrë përfundime në lidhje me përshtatshmërinë ose kompetencën e individëve për të performuar në një tjetër pozitë (rol).

Rezultatet dhe përfundimet janë të bazuara në performancën e kandidatit brenda këtij procesi specifik të përzgjedhjes.

Anëtarët e Bordit të RTK-së (2)

Intervistat

16-17/07/2019

Kandidatët që konsiderohet se mund të emërohen:

(vetëm nga Partnerët Zbatues):

 

Rezultati maksimal:     35

Amanda Toska             22.5

Teuta Hoxha-Morina     19.0

Anëtarët e Komisionit:

Rasim Selmanaj (Kryesues i panelit)

Doruntinë Maloku

Danush Ademi

Blerta Deliu-Kodra

Safete Hadërgjonaj

Valon Ramadani

Shemsi Syla

Veton Berisha

Shqipe Pantina

Komisioner i Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e Të Dhënave Personale

Intervistat

09-10/07/2019

Kandidatët që konsiderohet se mund të emërohen:

(vetëm nga Partnerët Zbatues):

 

Rezultati maksimal: 45

Krenare Sogojeva-Dërmaku    35.0

Anëtarët e Komisionit:

Haxhi Shala (Kryesuesi i panelit)

Fadil Beka

Aida Dërguti

Xhelal Sveçla

Anëtarët e Bordit të RTK-së (2)

Intervistat

26-28/06/2019

Kandidatët që konsiderohet se mund të emërohen:

(vetëm nga Partnerët Zbatues):

 

Rezultati maksimal: 35

Mimoza Shahini    29.0

Naim Gashi           24.5

Fadil Miftari           22.5

Esat Brajshori       22.0

Labinot Vata         21.5

Anëtarët e Komisionit:

Xhevahire Izmaku (Kryesuese e panelit)

Valon Ramadani

Armend Zemaj

Doruntinë Maloku

Nait Hasani

Rasim Selmanaj

Albert Kinolli

Anëtarë të Bordit të Ndërmarrjes Publike Komunale 'Prishtina Parking'

Intervistat

26-28/06/2019

Kandidatët që konsiderohet se mund të emërohen:

(vetëm nga Partnerët Zbatues):

Rezultati maksimal: 35

Mahir Blaku:                 24.5

Vjollca Duriqi-Hajdari:   22.0

Muhamet Krasniqi:        22.0

Anëtarët e Komisionit:

Gëzim Mehmeti (Kryesues i panelit), Kryesues i Komisionit Komunal të Aksionarëve të 'Prishtina Parking'

Eman Rrahmani, Anëtar i Komisionit Komunal të Aksionarëve të 'Prishtina Parking'

Drilon Pireva, Anëtar i Komisionit Komunal të Aksionarëve të 'Prishtina Parking'

Anëtar i Komisionit të Pavarur për Media

Intervistat

18/06/2019

Kandidatët që konsiderohet se mund të emërohen:

(vetëm nga Partnerët Zbatues):

Rezultati maksimal: 35

Ibrahim Arslan:       21.5

Azra Deshiq:           17.5

Anëtarët e Komisionit:

Arban Abrashi (Kryesues i panelit)

Etem Arifi

Evgjeni Thaçi-Dragusha

Arbër Rexhaj

Rasim Selmanaj

Dukagjin Gorani

Kryeshef Ekzekutiv në NP “Termokos” Sh.A, Prishtinë

Intervistat

20-21/06/2019

Kandidatët që konsiderohet se mund të emërohen:

(vetëm nga Partnerët Zbatues):

Rezultati maksimal: 45

Nagip Krasniqi:       27.5

Naser Canolli:         25.0

Arsim Fetahu:         24.0

Naser Rusinovci:    23.5

Anëtarët e Komisionit:

Hasan Preteni, (Kryesues i panelit), Kryesues i Bordit

Adnan Preniqi, Drejtor i Bordit

Fatmir Sopi, Drejtor i Bordit

Driton Hyseni, Drejtor i Bordit

Komisioner i Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e Të Dhënave Personale

Intervistat

14/05/2019

Kandidatët që konsiderohet se mund të emërohen:

(vetëm nga Partnerët Zbatues):

Rezultati maksimal: 45

       

Partnerët Zbatues konsiderojnë se asnjëri nga kandidatët nuk kualifikohet për t'u emëruar në këtë pozitë.

Anëtarët e Komisionit:

Haxhi Shala (Kryeues i Panelit)

​Xhelal Sveçla

Aida Dërguti

Fadil Beka

Drejtor i Përgjithshëm, Agjencia e Punësimit

Intervistat

17-18/04/2019

Kandidatët që konsiderohet se mund të emërohen:

(vetëm nga Partnerët Zbatues):

Rezultati maksimal: 45

Drin Haraçia:           28.5

Anëtarët e Komisionit:

​Ekrem Kastrati, (Kryesues) Sekretar i Përgjithshëm, Ministria e Arsimit, Shkencës  dhe Teknologjisë

Burim Rreci, Sekretar i Përgjithshëm, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Fatos Qerimi, Sekretar i Përgjithshëm, Ministria e Zhvillimit Rajonal

Besnik Krasniqi, Profesor në Universitetin e Prishtinës

Safet Blakaj, Përfaqësues i Shoqërisë Civile

Anëtarët e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil

Intervistat

02-03/04/2019

Kandidatët që konsiderohet se mund të emërohen:

(vetëm nga Partnerët Zbatues):

Rezultati maksimal: 35

Shkëmb Manaj:           25.5

Lulzim Aliaj:                 23.0

Mërgim Himaj:             22.5

Faruk Rexhaj:              20.5

Ramadan H. Gashi      19.0

Anëtarët e Komisionit:

​Lirije Kajtazi, Kryesuese e Komisionit Ad Hoc të themeluar nga Kuvendi

Armend Zemaj, Anëtar i Komisionit Ad Hoc

Xhevahire Izmaku, Anëtare e Komisionit Ad Hoc

Safete Hadërgjonaj, Anëtare e Komisionit Ad Hoc

Rasim Selmanaj,  Anëtar i Komisionit Ad Hoc

Valon Ramadani, Anëtar i Komisionit Ad Hoc

Shqipe Pantina, Anëtare e Komisionit Ad Hoc

Albert Kinolli, Anëtar i Komisionit Ad Hoc

Anëtarët e Bordit të Stacionit të Autobusëve në Pejë 

Intervistat

12-14/03/2019

Kandidatët që konsiderohet se mund të emërohen:

(vetëm nga Partnerët Zbatues):

Rezultati maksimal: 35

Ardita Rizvanolli:              21.5

Arben Ibrahimi:                19.5

Vjollca Mehmeti-Beka:     19.5

Anëtarët e Komisionit:

Xhenet Syka, (Kryesuese e Komisionit) Kryesuese e Komisionit  Komunal të Aksionarëve

Arianit Krasniqi, Aksionar nga Komuna

Fitore Cena Haxhihasani, Përfaqësuese nga Shoqëria Civile

Anëtarët e Bordit në NKEC

Intervistat

04-07/03/2019

Kandidatët që konsiderohet se mund të emërohen:

(vetëm nga Partnerët Zbatues):

Rezultati maksimal: 35

Pranvera Dobruna:     29.0

Ramadan Sejdiu:        26.0

Edmond Nulleshi:       22.5

Flamur Keqa:              22.0

Anëtarët e Komisionit:

Fidaim Sahiti, (Kryesues i panelit) Kryeshef i Shërbimit Gjeologjik të Kosovës / MZHE

Lulzim Ejupi, (Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Punëve të Brendshme)

Beqir Mezelxhiu (Kryeshef i Agjencisë së Kosovës për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguri Nukleare)

Ahmet Zejnullahu (Kryeshef i Agjencisë së Pyjeve të Kosovës)

Shahe Kukaj-Krasniqi (Analiste e Ndërmarrjeve Publike në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik)

Rrustem Asllanaj (Profesor në Universitetin e Prishtinës)

Anëtarë të Bordit të Ndërmarrjes Publike Komunale 'Prishtina Parking'

Intervistat

12-15/02/2019

Kandidatët që konsiderohet se mund të emërohen:

(vetëm nga Partnerët Zbatues):

Rezultati maksimal: 35

Naser Krasniqi:          22.0

Anëtarët e Komisionit:

Gëzim Mehmeti (Kryesues), Kryesues i Komisionit Komunal të Aksionarëve të 'Prishtina Parking'

Eman Rrahmani, Anëtar i Komisionit Komunal të Aksionarëve të 'Prishtina Parking'

Drilon Pireva, Anëtar i Komisionit Komunal të Aksionarëve të 'Prishtina Parking'

Kryeshef ekzekutiv në NKEC

Intervistat

05/02/2019

Kandidatët që konsiderohet se mund të emërohen:

(vetëm nga Partnerët Zbatues):

Rezultati maksimal: 35

Gjelosh Vataj:          28.5

Anëtarët e Komisionit:

Ferit Idrizi (Kryesues i Komisionit) Kryesues i Bordit në NKEC

Bedri Dragusha, Anëtar i Bordit të NKEC

Shqipe Ahmeti-Berisha, Anëtar i Bordit të NKEC

Valon Berisha, Anëtar i Bordit të NKEC

Besnik Gecaj, Anëtar i Bordit të NKEC

Drejtor i Përgjithshëm i Administratës Tatimore

Intervistat

28/01/2019  -  01/02/2019

Kandidatët që konsiderohet se mund të emërohen:

(vetëm nga Partnerët Zbatues):

Rezultati maksimal: 35

Sakip Imeri:          31.0

Dardan Stublla:    28.0

Hamit Mulaj:         27.0

Isen Lipovica:       22.0

Ilir Murtezaj:          22.0

Anëtarët e Komisionit:

Naim Baftiu, (Kryesues), Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Financave

Nazmi Zenelaj, Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik

Arton Berisha, Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Administratës Publike

Mrika Kotorri, Profesor në Universitetin e Prishtinës

Shkëndije Krasniqi, Oda Ekonomike Amerikane, Shoqëria Civile

Kryeshef Ekzekutiv në Stacionin e Autobusëve në Prishtinë

Intervistat

23-24/01/2019

Kandidatët që konsiderohet se mund të emërohen:

(vetëm nga Partnerët Zbatues):

Rezultati maksimal: 35

Luan Hoti:           28.0

Naser Krasniqi:   28.0

Anëtarët e Komisionit:

Faton Raci (Kryesues i Komisionit)

Anita Saraçi-Morina (Anëtar)

Afërdita Syla-Ismaili (Anëtar)

Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës

Intervistat

17-18/01/2019

Kandidatët që konsiderohet se mund të emërohen:

(vetëm nga Partnerët Zbatues):

Rezultati maksimal: 45

Riza Shillova:              39.0

Samedin Mehmeti:      33.0

Florije Hajra:                26.0

Anëtarët e Komisionit:

Arben Çitaku (Kryesues) Sekretar i Përgjithshëm, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Veton Firzi, Sekretar i Përgjithshëm, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Kujtim Gashi, Drejtor i Përgjithshëm, Agjencia për Shoqërinë e Informacionit

Rozafa Ukimeraj, Sekretar i Përgjithshëm, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

Nebih Shatri, Sekretar i Përgjithshëm, Ministria e Infrastrukturës

Arton Berisha, Sekretar i Përgjithshëm, Ministria e Administratës Publike

Drejtorët e Bordit të KOSTT-it

Intervistat

14-18/01/2019

Kandidatët që konsiderohet se mund të emërohen:

(vetëm nga Partnerët Zbatues):

Rezultati maksimal: 35

Nagip Krasniqi:      26.0

Enis Berisha:          25.5

Muzafer Shala:       24.0

Migjen Kukaj:         23.5

Mehdi Latifaj:         22.0

Nebih Zaqiri:          21.0

Naim Sahiti:            20.0

Nagip Skenderi:     20.0

Sejdi Rexhepi:        19.5

Anëtarët e Komisionit:

Sala Berisha-Shala (Kryesuese e Panelit) Kryetare e Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

Hykmete Bajrami, Anëtar

Liburn Aliu, Anëtar

Veton Berisha, Anëtar

bottom of page