top of page

Proceset Qendrore - 2023/2024

Kjo faqe paraqet të gjitha proceset e rekrutimit për institucionet për të cilat është dakorduar të përfshihen në kuadër të Memorandumit të Mirëkuptimit mes Qeverisë së Kosovës, Kuvendit të Kosovës si dhe Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore. Proceset do të zhvillohen nga prilli 2023.

Fondi i Kosovës për Eficiencë të Energjisë (FKEE II)
Komisioni i Pavarur i Mediave
Kryeshef Ekzekutiv
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Sekretar i Përgjithshëm
Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës
Kryeshef Ekzekutiv
Agjencia për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsimin e të Rriturve (AAAP) 
Kryeshef Ekzekutiv
Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar 
Kryeshef Ekzekutiv
Inspektorati Shëndetësor
Kryeshef Ekzekutiv
Agjencia e Pyjeve të Kosovës
Kryeshef Ekzekutiv
Instituti i Kosovës për Administratë Publike
Kryeshef Ekzekutiv
Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve
Kryeshef Ekzekutiv
Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale

Kryeshef Ekzekutiv

Agjencia për Sigurinë Kibernetike

Kryeshef Ekzekutiv

Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

5 Anëtarë Bordi

Agjencia Qendrore e Prokurimit
Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës (Trusti)

6 Anëtarë të Bordit

Agjencia e Statistikave të Kosovës
Agjencia e Shoqërisë së Informacionit (ASHI)
Kryeshef Ekzekutiv
Agjencia e Kosovës për Akreditim
Kryeshef Ekzekutiv
Administrata Tatimore e Kosovës
Kryeshef Ekzekutiv

Drejtor i Përgjithshëm i Departamentit të Thesarit

Zyra e Kryeinspektorit 
Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës

Drejtues i Qendrës KT/KEDh

Byroja Shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurive të pajustifikueshme
Kryeshef Ekzekutiv
Kuvendi i Kosovës
Sekretari i Përgjithshëm
Ministria e Punëve të Brendshme
Drejtor i DMZP-së
Director of the DMPO
Ndërmarrja Publike për ruajtjen e energjisë shumëfunksionale 
4 Anëtarë të Bordit
Hekurudhat e Kosovës – Trainkos, Sh. A
Bordi i Drejtorëve
Korporata Energjetike e Kosovës/KEK
Bordi i Drejtorëve
Trepça Sh.A.
Bordi Mbikëqyrës
Zyra për Çështje të Komuniteteve
Drejtor
bottom of page