top of page

Rezultatet e proceseve të përfunduara - 2023

  • LinkedIn

Kjo faqe paraqet rezultatet e proceseve të përfunduara në vitin 2023. Rezultatet publikohen me kërkesë të Ambasadës Britanike sipas Memorandumit të Mirëkuptimit. Qëllimi i publikimit është që të përmirësohet transparenca e përzgjedhjes për proceset e zyrtarëve të lartë publik, dhe kjo po bëhet pas konsultimit me Agjencinë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.


Për çdo proces, datat e intervistave janë paraqitur së bashku me emrat dhe rezultatet e Partnerit Zbatues për kandidatët që konsiderohet se mund të emërohen.  (ose që arrijnë mbi 70% të pikëve në proceset që zhvillohen në kuadër të Ligjit për Zyrtarët Publik – që tani e tutje do t’i referohemi proceset LZP).

Në fazën përfundimtare të intervistës në çdo proces, të gjithë kandidatët i nënshtrohen një interviste të strukturuar të bazuar në kompetenca, bëjnë një prezentim.  Për proceset LZP, kjo plotësohet me një test me shkrim. 

Numri maksimal i pikëve në dispozicion ndryshon varësisht nga formati i vlerësimit specifik në projekt. Pikët maksimale në dispozicion për çdo proces janë paraqitur më poshtë.

Anëtarët e Komisionit dhe Partnerët Zbatues poentojnë kandidatët në mënyrë të pavarur prej njëri tjetrit. Nga poentimet e secilit vlerësues nxjerret mesatarja (veç për Komisionin dhe veç për Partnerët Zbatues) për të prodhuar dy rezultate përfundimtare për kandidatët (një për Komisionin dhe një për Partnerët Zbatues).

Për çdo proces, Komisioni do të ja paraqesë organeve përkatëse një listë të të kandidatëve që rekomandohen, së bashku me rezultatet, siç ceket në rregulloret përkatëse.  

Për çdo proces, Partnerët Zbatues do të paraqesin një raport konfidencial në Ambasadën Britanike. Ky raport përfshin rezultatet e tyre dhe ato të Komisionit, bashkë me vërejtjet eventuale rreth performancës së kandidatëve në procesin e përzgjedhjes. Këto raporte pastaj i paraqiten Kryeministrit dhe Kryetarit të Kuvendit sipas Memorandumit të Mirëkuptimit. Për ndërmarrjet publike komunale, raportet konfidenciale i paraqiten kryetarit të komunës përkatëse.

Rezultatet e paraqitura më poshtë janë nga vetëm nga Partnerët Zbatues.

Identiteti kandidatit është anonimizuar (p.sh. Kandidati 1) kur kjo në mënyrë eksplicite është kërkuar nga kandidati.

Vetëm kandidatët me rezultatin më të lartë janë paraqitur këtu. Kandidatë të tjerë mund të jenë vlerësuar në kuadër të procesit, por nga Partnerët Zbatues janë vlerësuar më ulët sesa kandidatët tjerë.

Rezultatet dhe përfundimet e theksuara këtu zbatohen vetëm për procesin specifik të përzgjedhjes që përshkruhet. Nuk duhet nxjerrë përfundime në lidhje me përshtatshmërinë ose kompetencën e individëve për të performuar në një tjetër pozitë (rol).

Rezultatet dhe përfundimet janë të bazuara në performancën e kandidatit brenda këtij procesi specifik të përzgjedhjes.

Drejtor i Përgjithshëm në IKAP

Intervistat

14 -15 

dhjetor 2023

Kandidatët që kanë arritur 70% ose më shumë konsiderohet që mund të emërohen (sipas poentimit të partnerit zbatues)   Pikët maksimale 100%

Asnjë kandidat nuk ka arritur 70% ose më shumë.

Anëtarët e Komisionit:

Naim Gashi (Kryesues)

Anita Kalanderi

Fadile Dyla

Bedri Xhafa

Safet Fazliu

Drejtor Ekzekutiv në AKPPM

Intervistat

12 -13 

dhjetor 2023

Kandidatët që kanë arritur 70% ose më shumë konsiderohet që mund të emërohen (sipas poentimit të partnerit zbatues)   Pikët maksimale 100%

Sejdë TOLAJ 77.70%

Vërejtje. Ky proces i rekrutimit ka dështuar pasi që Ligji për Zyrtarët Publikë kërkon që emrat e të paktën dy kandidatëve të emërueshëm t'i dorëzohen autoritetit vendimmarrës. Në këtë rast vetëm një kandidat ka arritur rezultatin e kërkuar

Anëtarët e Komisionit:

Naim Gashi (Kryesues)

Anita Kalanderi

Fadile Dyla

Bedri Xhafa

Safet Fazliu

Drejtor Bordi në TRAINKOS (6)

Intervistat

25 - 30 shtator 2023

Kandidatët që mund të emërohen

Jetmir NUKA               20.5

Vjollca SALIHU            20.0

Burim OBËRTINCA     18.5

Fatmir RUSHITI           18.5

Rexhep VASOLLI        18.5

Ruzhdi ZEQIRI            18.0

Mehdi LATIFAJ            17.5

Hasan PRETENI          17.5

Kreshnik LLESHI         16.5

 

Pikët maksimale:       30

Anëtarët e Komisionit:

Denis Dautaj (Kryesues)

Edi Gusia

Fadil Berisha

Valon Prebreza

Drejtor Bordi në TREPÇË (3)

Intervistat

18 - 21 shtator 2023

Kandidatët që mund të emërohen

 

Pikët maksimale:       30

 

Partnerët zbatues konsiderojnë se asnjë nga kandidatët nuk mund të emërohet.

Anëtarët e Komisionit:

Rrezarta Pllana (Kryesues)

Fikrije Zymberi

Hyrmet Mydyti​

Arberore Bernica

Fadil Bejta

Genc Hundozi

Drejtor Menaxhues në FKEE

Intervistat

12 shtator 2023

Kandidatët që mund të emërohen

Burim Leci                  25.5

Arben Avdyli               23.0

Pikët maksimale:       40

Anëtarët e Komisionit:

Alban Nevzati (Kryesuese)
Leonita Shabani Mullarama

Nora Arifi

Sadri Rrmoku

Visar Hoxha

Sekretar i Përgjithshëm - Ministria e Mbrojtes (LZP)

Intervistat

12 shtator 2023

Kandidatët që kanë arritur 70% ose më shumë konsiderohet që mund të emërohen (sipas poentimit të Partnerit Zbatues)

(Pikët maksimale 100%)

Gafurr Dugolli                 76.0

Vërejtje. Ky proces rekrutimi ka dështuar pasi Ligji për Zyrtarët Publikë kërkon që emrat e të paktën dy kandidatëve të emërueshëm t'i dorëzohen autoritetit vendimmarrës. Në këtë rast, vetëm një kandidat ka arritur rezultatin e kërkuar.

Anëtarët e Komisionit:

Naim Gashi (Kryesuese)
Anita Kalanderi

Fadile Dyla

Bedri Xhafa

Safet Fazliu

Bordi i Drejtorëve në KEK (1)

Intervistat

5 - 6 shtator 2023

Kandidatët që mund të emërohen

Mehdi Latifaj                19.5

Arton Ahmeti                19.0

Jetmir Nuka                 18.0

Pikët maksimale:        30

Anëtarët e Komisionit:

Leonita Shabani Mullarama (Kryesuese)
Shaban Neziri

Fadil Berisha

Besim Kamberaj

Izja Mjeku

Valon Prebreza

Drejtor i Njësisë për Inteligjencë Financiare

Intervistat

11 korrik 2023

Kandidatët që mund të emërohen

Behar Xhema              34.5

Fetah Zejnullahu         24.0

Pikët maksimale:       40

Kandidatët që kanë arritur 60% (24 nga 40) të pikëve të disponueshme konsiderohet se kualifikohen për t’u emëruar sipas vendimit të publikuar nga Ministri i Financave (NR: 15/2023)

Anëtarët e Komisionit:

Klit Shala (Kryesues)
Agron Llulagiu 
Hekuran Nikçi

Sekretar i Përgjithshëm - Ministria e Drejtësisë (LZP)

Intervistat

30 qershor 2023

Kandidatët që kanë arritur 70% ose më shumë konsiderohet që mund të emërohen (sipas poentimit të Partnerit Zbatues)

(Pikët maksimale 100%)

 

Flutura Berbati-Zena      78.9
Anita Kalanderi              75.6

Anëtarët e Komisionit:

Naim Gashi (Kryesues)
Venera Çerkini 
Fadile Dyla
Bedri Xhafa
Safet Fazliu

Anëtarë të Bordit të FKPK-së

Intervistat

26, 27, 30, 31 05 maj 2023

Kandidatët që mund të emërohen

 

Trim Shala                    19.0

Emanuel Bajra             18.0

Artan Sadiku                18.0

Ruzhdi Morina             18.0

Cyril Demaria               17.5

David A. Allen              17.5

Shpresim Vranovci       17.0

Behxhet Haliti               17.0

Arieta Koshutova          16.5

Frederick Artesani        16.5

Pikët maksimale:     30

Anëtarët e Komisionit:

Bashkim Nurboja (Kryesues)

Vlora Spanca

Hekuran Murati

Anëtarë të Bordit të ZRRE-së

Intervistat

02 - 05 maj 2023

Kandidatët që mund të emërohen

 

Adnan Preniqi            26.5

Arjeta Pajaziti-Qerimi   23.0

 

Pikët maksimale:     40

Anëtarët e Komisionit:

Rifat Blakaj (Kryesues)

Servet Spahiu

Arben Kllokoqi

Anëtarë të Bordit në Infrakos

Intervistat

06 - 10 &

13 mars 2023

Kandidatët që mund të emërohen

Genc Hundozi     20.0

Hasan Preteni     19.0

Besarta Zuka      19.0

Fitim Raci            18.5

Fatmir Rushiti      17.0

Edona Nahi         16.5

 

Pikët maksimale:    30

Anëtarët e Komisionit:

Denis Dautaj (Kryesues)

Venera Çerkini

Leonita Shabani

Merita Uruqi

Shaban Neziri

ZKFTH në Telekomin e Kosovës

Intervistat

09 shkurt 2023

Kandidatët që mund të emërohen

 

Feim Kelmendi        23.0

 

Pikët maksimale:    40

Anëtarët e Komisionit:

Shpëtim Dobra (Kryesues)

Mimoza Vila

Florina Jerliu

Sajmije Thaçi 

Agim Muçaj 

Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës (LZP)

Intervistat

06-08 shkurt 2023

Kandidatët që kanë arritur 70% ose më shumë konsiderohet që mund të emërohen (sipas poentimit të Partnerit Zbatues)

(Pikët maksimale 100%)

 

Asnjë kandidat nuk është poentuar me 70% ose më tepër.

Anëtarët e Komisionit:

Naim Gashi (Kryesues)

Edi Gusia​

Bedri Xhafa

Safet Fazliu

Anita Kalanderi

Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës

Intervistat

06-07 shkurt 2023

Kandidatët që mund të emërohen

 

Gazmend Hoxha      27.5

 

Pikët maksimale:    40

Anëtarët e Komisionit:

Fahrije Tërnava (Kryesuese)

Naim Bardiqi

Blerim Hasani

Refike Sulçevsi

Skënder Perteshi

Anëtarë të Bordit në Termokos

Intervistat

20-27 janar 2023

Kandidatët që mund të emërohen

 

Visar Vokrri                       19

Mimoza Morina              17.5

Sytrime Dervisholli         17.5

Shukrije Morina              16.5

Vesa Kelmendi               16.5

Avni Gashi                      16.5

 

Pikët maksimale:  30

Anëtarët e Komisionit:

Alban Zogaj (Kryesues)

Jeta Rafuna

Milazim Vitija

Guvernator i Bankës Qendrore të Kosovës

Intervistat

21-25 janar 2023

Kandidatët që mund të emërohen:

 

Shkëndije Himaj         32.0

Ahmet Ismaili             28.0

Nexhat Kryeziu          27.5

Genc Rraci                24.5

Lulzim Ismajli             24.0

Fehmi Mehmeti          23.5

Pikët maksimale:    40:

Anëtarët e Komisionit:

Flamur Mrasori (Kryesues)

Nora Latifi-Jashari

Bashkim Nurboja

Drejtor Ekzekutiv i Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë

Intervistat

16-19 janar 2023

Kandidatët që kanë arritur 70% ose më shumë konsiderohet që mund të emërohen (sipas poentimit të Partnerit Zbatues)

(Pikët maksimale 100%)

 

Menderes Ibra        70.25​

Muzafer Luma         70.0

Anëtarët e Komisionit:

Naim Gashi (Kryesues)

Edi Gusia​

Bedri Xhafa

Safet Fazliu

Anita Kalanderi

Kryeshef Ekzekutiv në Infrakos

Intervistat

janar 10-12 2023

Kandidatët që mund të emërohen:

Naser Krasniqi        27.0​

Pikët maksimale:   40

Anëtarët e Komisionit:

Edona Nahi (Kryesues)

Besarta Zuka

Genc Hundozi

Kjo faqe paraqet rezultatet e proceseve të përfunduara në vitin 2023. Rezultatet publikohen me kërkesë të Ambasadës Britanike sipas Memorandumit të Mirëkuptimit. Qëllimi i publikimit është që të përmirësohet transparenca e përzgjedhjes për proceset e zyrtarëve të lartë publik, dhe kjo po bëhet pas konsultimit me Agjencinë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.


Për çdo proces, datat e intervistave janë paraqitur së bashku me emrat dhe rezultatet e Partnerit Zbatues për kandidatët që konsiderohet se mund të emërohen.  (ose që arrijnë mbi 70% të pikëve në proceset që zhvillohen në kuadër të Ligjit për Zyrtarët Publik – që tani e tutje do t’i referohemi proceset LZP).

Në fazën përfundimtare të intervistës në çdo proces, të gjithë kandidatët i nënshtrohen një interviste të strukturuar të bazuar në kompetenca, bëjnë një prezentim.  Për proceset LZP, kjo plotësohet me një test me shkrim. 

Numri maksimal i pikëve në dispozicion ndryshon varësisht nga formati i vlerësimit specifik në projekt. Pikët maksimale në dispozicion për çdo proces janë paraqitur më poshtë.

Anëtarët e Komisionit dhe Partnerët Zbatues poentojnë kandidatët në mënyrë të pavarur prej njëri tjetrit. Nga poentimet e secilit vlerësues nxjerret mesatarja (veç për Komisionin dhe veç për Partnerët Zbatues) për të prodhuar dy rezultate përfundimtare për kandidatët (një për Komisionin dhe një për Partnerët Zbatues).

Për çdo proces, Komisioni do të ja paraqesë organeve përkatëse një listë të të kandidatëve që rekomandohen, së bashku me rezultatet, siç ceket në rregulloret përkatëse.  

Për çdo proces, Partnerët Zbatues do të paraqesin një raport konfidencial në Ambasadën Britanike. Ky raport përfshin rezultatet e tyre dhe ato të Komisionit, bashkë me vërejtjet eventuale rreth performancës së kandidatëve në procesin e përzgjedhjes. Këto raporte pastaj i paraqiten Kryeministrit dhe Kryetarit të Kuvendit sipas Memorandumit të Mirëkuptimit. Për ndërmarrjet publike komunale, raportet konfidenciale i paraqiten kryetarit të komunës përkatëse.

Rezultatet e paraqitura më poshtë janë nga vetëm nga Partnerët Zbatues.

Identiteti kandidatit është anonimizuar (p.sh. Kandidati 1) kur kjo në mënyrë eksplicite është kërkuar nga kandidati.

Vetëm kandidatët me rezultatin më të lartë janë paraqitur këtu. Kandidatë të tjerë mund të jenë vlerësuar në kuadër të procesit, por nga Partnerët Zbatues janë vlerësuar më ulët sesa kandidatët tjerë.

Rezultatet dhe përfundimet e theksuara këtu zbatohen vetëm për procesin specifik të përzgjedhjes që përshkruhet. Nuk duhet nxjerrë përfundime në lidhje me përshtatshmërinë ose kompetencën e individëve për të performuar në një tjetër pozitë (rol).

Rezultatet dhe përfundimet janë të bazuara në performancën e kandidatit brenda këtij procesi specifik të përzgjedhjes.

bottom of page