Proceset Qendrore - Shtator 2018 - Mars 2020

Kjo faqe paraqet të gjitha proceset e rekrutimit për institucionet qendrore për të cilat është dakorduar të përfshihen në kuadër të Memorandumit të Mirëkuptimit mes Qeverisë së Kosovës, Kuvendit të Kosovës si dhe Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar dhe Irlandës Veriore. Proceset do të zhvillohen prej muajit shtator 2018 deri në mars të vitit 2020.

Policia e Kosovës
Drejtor i Përgjithshëm dhe Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm
Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës (AKKVP)
Drejtor dhe Zëvendësdrejtor
KEK
Drejtor Menaxhues
Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA)
Drejtor
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Drejtori i Agjencisë dhe Anëtarët e Bordit
(Rekrutimi është bërë pa përfshirjen e Partnerit Zbatues)
Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA)
Drejtor i Agjencisë
Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës
Drejtor
(Rekrutimi është bërë pa përfshirjen e Partnerit Zbatues)
Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil
Kryetari dhe Anëtarët e Këshillit
Radio Televizioni i Kosovës (RTK)
Kryesuesi dhe Anëtarët e Bordit
Trusti Pensional i Kosovës
Kryesuesi dhe Anëtarët Trustit
Organi Shqyrtues i Prokurimit
Anëtarët e Organit
Zyra Rregullatore për Ujë dhe Kanalizim
Kryesuesi i Komisionit Shqyrtues
KOSTT (Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu)
Kryesuesi i Bordit dhe Anëtaret e Bordit
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM)
Kryetari i Bordit dhe Anëtarët e Bordit
Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë
Sekretar i Përgjithshëm
Ministria e Arsimit
Sekretar i Përgjithshëm
Ministria e Drejtësisë
Avokat i Përgjithshëm Shtetëror
Komisioni për Provimin e Jurisprudencës
Kryetari i Komisionit dhe Anëtarët e Komisionit
Bordi për Ankesa të Medieve
Kryesuesi i Bordit dhe Anëtarët e Bordit
Bordi i Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik
Kryesuesi i Bordit
NKEC – (Ndërmarrja e Re Energjetike e Kosovës Sh.A.) A
Anëtarët e Bordit
Kryeshefi Ekzekutiv
Zyrtari Kryesor Financiar dhe i Thesarit
Këshilltar i Përgjithshëm Ligjor  / Sekretar
Administrata Tatimore
Drejtor i Përgjithshëm
Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve
Drejtor i Autoritetit
(Rekrutimi është bërë pa përfshirjen e Partnerit Zbatues)
Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale
Komisioner / Drejtor i Agjencisë
Universiteti i Prishtinës
Sekretar i Përgjithshëm i Universitetit të Prishtinës
(Rekrutimi është bërë pa përfshirjen e Partnerit Zbatues)
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Drejtor Menaxhues
(Rekrutimi është bërë pa përfshirjen e Partnerit Zbatues)
Komisioni për Ndihmë Shtetërore
Anëtarët e Komisionit

Mbështetur nga Ambasada Britanike në Prishtinë