Proceset Qendrore - 2020

Kjo faqe paraqet të gjitha proceset e rekrutimit për institucionet qendrore për të cilat është dakorduar të përfshihen në kuadër të Memorandumit të Mirëkuptimit mes Qeverisë së Kosovës, Kuvendit të Kosovës si dhe Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar dhe Irlandës Veriore. Proceset do të zhvillohen nga korriku 2020.

Organi Shqyrtues i Prokurimit 

Anëtarë

Korporata Elektroenergjitë e Kosovës SH.A (KEK)

Drejtorë të Bordit

Korporata Elektroenergjitë e Kosovës SH.A (KEK)

Drejtor Menaxhues

Dogana e Kosovës

Drejtor  i Përgjithshëm

Ndërmarrja Hidro – Ekonomike "Iber Lepenc"  

Anëtarë Bordi

Telekomi i Kosovës 

Anëtarë Bordi

Telekomi i Kosovës

Kryeshef Ekzekutiv

Kompania Rajonale e Ujësjellësit Prishtina, Sh.A. Prishtinë

Drejtorë të Bordit

Zyra e Rregullatorit të Energjisë 

Anëtarë

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale 

Anëtarë

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Komisioner

Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës

Anëtarë

Pozitat e larta të lira, të dakorduara, në institucionet e  administratës shtetërore dhe institucioneve tjera shtetërore sipas Ligjit për Zyrtarët Publik – Ligji Nr. 06/L – 114.
Pozitat e larta të lira, të dakorduara, në Ndërmrrjet Publike sipas Ligjit për Ndërmarrjet Publike – Ligji Nr. 03/L-087.
Pozitat tjera të larta, të lira, të rregulluara sipas ligjeve specifike në bazë të kërkesës së njërës nga Palët, dhe pëlqimit të palës tjetër.