top of page

Proceset Qendrore - 2021/2022

Kjo faqe paraqet të gjitha proceset e rekrutimit për institucionet për të cilat është dakorduar të përfshihen në kuadër të Memorandumit të Mirëkuptimit mes Qeverisë së Kosovës, Kuvendit të Kosovës si dhe Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar dhe Irlandës Veriore. Proceset do të zhvillohen nga qershor 2021.

Agjencia Kundër Korrupsionit (AKK)

Drejtor 

Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave (ARH)

4 anëtarë të Bordit

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik (KRPP)

2 Anëtarë

Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP)

Kryetar dhe anëtarë

Zyra Kombëtare e Auditimit të Përgjithshëm (ZAP)

Auditor i Përgjithshëm

Komisioni për Ndihmë Shtetërore

Bordi

Agjencia e Kosovës për Efiçiencë të Energjisë

Kryeshefi

Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale

Kryeshefi

ARBK

Drejtor i Përgjithshëm

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë

Kryeshef Ekzekutiv

Agjencia Kadastrale e Kosovës

Kryeshef Ekzekutiv

Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar

Kryeshef Ekzekutiv

Agjencia për Arsim dhe Aftësim Profesional (AVETAE)

Drejtor

Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA)
Drejtor
Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës
Kryeshef Ekzekutiv
Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë
Kryeshef Ekzekutiv
Agjencia Pyjore e Kosovës
Kryeshef Ekzekutiv
Agjencia Qendrore e Prokurimit
2 Anëtarë
Inspektorati Shëndetësor
Kryeshef
Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP)
Drejtor i P
ërgjithshëm
Njësia për Inteligjencë Financiare
Drejtor
Trusti i Kursimeve Pensionale të Kosovës 
2/3 anëtarë
Ibër Lepenci
Bordi
Kompania Rajonale e Ujësjellësit Sh.A. Prishtina
Bordi
Korporata Energjetike e Kosovës - KEK
Bordi
Korporata Energjetike e Kosovës - KEK
Kryeshefi 
Telekomi i Kosovës - TK
Kryeshefi 
Telekomi i Kosovës  - TK
Zyrtar Financiar
Ministria e Jashtme
Sekretar i Përgjithshëm
Ministria e Brendshme
Sekretar i Përgjithshëm
Ministria e Drejtësisë
Sekretar i Përgjithshëm 
Ministria e Arsimit
Sekretar i Përgjithshëm 
ZKM
Sekretar i Përgjithshëm 
Ministria e Mbrojtjes
Sekretar i Përgjithshëm 
Agjencia për Regjistrim Civil 
Drejtor Ekzekutiv
Agjencia e Statistikave të Kosovës 
Drejtor i Përgjithshëm
Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës
Sekretar i P
ërgjithshëm
bottom of page